ข่าว » Dara Happy Life เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมก่อนงาน Sport Day

Dara Happy Life เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมก่อนงาน Sport Day

7 สิงหาคม 2019
1077   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย

กรีฑาสีโรงเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาของแต่ละโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัยจึงได้มีการวางแผนจัดเตรียมงานกรีฑาสีโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562  จะจัดขึ้น 3 วัน  โดยได้มอบหมายให้นักเรียนดำเนินการฝึกซ้อมกรีฑาสี เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562  ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นคณะผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนงานกรีฑาสีของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องจากทุกๆ ปีที่ผ่านมาคณะผู้ดำเนินงานกรีฑาสีหลัก คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 


ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  4  สี  ได้แก่  สีม่วง สีฟ้า  สีแสดและสีเขียว  ด้วยการให้ตัวแทนของนักเรียนแต่ละห้องจับฉลาก  โดยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของการทำงาน  ซึ่งได้มีมติร่วมกันว่า  จะมีการฝึกซ้อมในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ไม่ว่าการฝึกซ้อมวิ่ง  ขบวนพาเหรด  ร้องเพลงเชียร์และผู้นำเชียร์


การแข่งขันกรีฑาสีแบ่งการจัดกิจกรรมดังนี้

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

ระดับปฐมวัย  จัดงานกรีฑาสี  ณ  อาคารกีฬา เอ็ดน่า เอส โคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จัดงานกรีฑาสี  ณ  สนามโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดงานกรีฑาสี  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จัดงานกรีฑาสี  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จัดงานกรีฑาสี  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


การจัดกรีฑาสีของโรงเรียนดาราวิทยาลัยนั้น นอกจากจะให้ความบันเทิงสนุกสนานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็น มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังรู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นการคัดเลือกนักกรีฑาของโรงเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่ระดับจังหวัดต่อไป