บทความ » จิตอาสาพัฒนามงฟอร์ต ทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาพัฒนามงฟอร์ต ทำความดีด้วยหัวใจ

25 สิงหาคม 2019
897   0

เรื่องโดย ด.ช.ธนากร สุวรรณไตรย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

                        โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เชื่อว่าเข้าไปอยู่ ณ ดวงใจคนไทยทุกคนแล้ว ที่มาโครงการนี้ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ถือเป็นโครงการที่มีประชาชนเข้าร่วม และประสบความสำเร็จสูงยิ่ง ที่สำคัญทำให้คนไทยรู้จักจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างเป็นรูปธรรม ขณะนี้ถือได้ว่าจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง นี่คือความงดงาม “ทำความดีด้วยหัวใจ”

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีกลุ่มนักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมานานแล้ว และปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 ได้ขยายตัวต่อยอดนักเรียนจิตอาสาเพิ่มจำนวนมากขึ้นภายในโรงเรียน

        โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีกลุ่มจิตอาสาอะไรบ้าง?

  1. นักเรียนจิตอาสาจราจร

มีหน้าที่สนับสนุนร่วมปฏิบัติช่วยเหลืองานยานพาหนะ   ความปลอดภัย   และจราจรของโรงเรียน   ในการอำนวย

ความสะดวกจัดการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า และปฏิบัติตามคำร้องขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ของโรงเรียน โดยการโบกรถเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ช่องทางเดินรถสัญจรได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและภาวะปกติ  แนะนำและบริการให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามวินัยการจราจร รวมทั้งสนับสนุนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง ป้ายห้ามจอดแบบตั้ง ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยมีนักเรียนอาสาจราจร จำนวน 22 นาย

2.นักเรียนจิตอาสาเสียงตามสาย

มีหน้าที่สนับสนุนร่วมปฏิบัติช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความบันเทิง แก่ครู บุคลากร และนักเรียน โดยแบ่งเป็น 2 หน้าที่คือ การจัดรายการเสียงตามสาย และนำเคารพธงชาติ สวดมนต์ และประกาศข่าว รวมทั้งปฏิบัติตามขอความร่วมมือในการทำหน้าที่พิธีกรสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนจิตอาสาเสียงตามสาย จำนวน 26 คน

3. นักเรียนจิตอาสา MCTV

มีหน้าที่มีสนับสนุนร่วมปฏิบัติช่วยเหลืองานวิทยบริการ การบันทึกภาพ บันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมต่าง  ๆ  และการ

ดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งช่วยติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง ตัดต่อวิดีทัศน์ ฯลฯ โดยมีนักเรียนจิตอาสา MCTV จำนวน 20 คน

                4. บรรณารักษ์ห้องสมุดจิตอาสา หรือ “ยุวทูตห้องสมุด”

มีหน้าที่สนับสนุนร่วมปฏิบัติช่วยเหลืองานห้องสมุด โดยแบ่งออกเป็น 2 หน้าที่คือ งานเทคนิค และงานบริการ 

งานเทคนิค คือ งานที่ทำเป็นประจำ โดยการจัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด  ดูแลการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น การจัดเรียงชั้นหนังสือ การจัดระเบียบโต๊ะ-เก้าอี้

งานบริการ คือ ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ จัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่โดยมีหนังสือที่น่าสนใจใส่ตะกร้าหนังสือวางไว้บริการตามจุดพักผ่อนภายในโรงเรียน และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันวิชาการ การบริจาคหนังสือสู่ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ด้วย เช่น เล่าเรื่องหนังสือ เล่นละครมือ  โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดจิตอาสา จำนวน 50 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 37 คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 คน

5. ลูกเสือจิตอาสามงฟอร์ต

เพื่อน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมสร้างสัมพันธภาพอันดี เสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มีความประพฤติที่เหมาะสม มีค่านิยมที่ถูกต้อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยลูกเสือจิตอาสามงฟอร์ตได้บำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ำ การทำความสะอาดสถานที่สำคัญ

6. รด.จิตอาสามงฟอร์ต

โดยนโยบายที่จะสร้างนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้นำมวลชนที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นงานในด้านจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเป็นเยาวชนรุ่นใหม่และเป็นพลเมืองที่มีหัวใจจิตสำนึกเพื่อสาธารณะ ปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนของกองทัพโดยมีจิตอาสา ปฏิบัติงานเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และชาติบ้านเมือง ให้กับนักศึกษาวิชาทหารและมีส่วนกระตุ้นสำนึกของคนในชาติ ให้ตระหนักถึงความมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวมและบ้านเมือง ตลอดจนสร้างความปรองดองในชาติ โดย รด.จิตอาสามงฟอร์ตได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ บริจาคโลหิต  ทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ

        จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมงฟอร์ต รวมพลังน้ำใจของลูกมงฟอร์ต ที่ต่างเข้ามาช่วยเหลือกิจการงานโรงเรียนที่เปรียบดั่งบ้านหลังที่สอง ด้วยหวังเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ แลพร้อมตอบแทนคุณสถาบัน ครูที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้วิชา อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีที่เพื่อน ๆ เริ่มเห็นเอาแบบอย่าง ชักชวนเข้ามาเป็นจิตอาสาของหลาย ๆ งานในโรงเรียนเป็นลำดับ

จากหัวใจจิตอาสาเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นในสังคมโรงเรียนได้หลอมรวมกับจิตอาสาหลากหลายภาคส่วน ที่ขยายตัวออกไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นกำลังแห่งความดีที่สืบเนื่องมั่นคงในรัชกาลที่ 10

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/aomchalisa05/khwam-hmay-khxng-cit-xasa

           : https://www.matichonweekly.com/column/article_121298