สุขภาพ » ตลาดจริงใจ ต้นแบบของตลาดปลอดสารพิษ ลดขยะมลพิษรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตลาดจริงใจ ต้นแบบของตลาดปลอดสารพิษ ลดขยะมลพิษรักษ์สิ่งแวดล้อม

30 กันยายน 2019
746   0

ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ผักปลอดสารพิษ ถือได้ว่าเป็นพืชผักที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  เพราะสารเคมีที่เจือปนอยู่ในผักและผลไม้นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค  ในจังหวัดเชียงใหม่มีตลาดที่จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษไม่มากนัก  ตลาดจริงใจเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่พยายามผลักดันและสนับสนุนการจำหน่ายพืชผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เปิดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น.  โดยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547 โดย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน กับ คุณอภิรดี ตันติเวชกุล มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับพืชผักของเชียงใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานของผักออร์แกนิค พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในด้านเกษตรกรรม เริ่มมีการขายผักปลอดสารเคมีในปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวกลางในการควบคุมดูแลมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร

เจ้าหน้าที่โครงการ ได้เปิดเผยที่มาที่ไปของการเกิดตลาดแห่งนี้เพิ่มเติมว่า  สืบเนื่องจากทางแผนงานโครงการอาหารปลอดภัยเชียงใหม่ ได้มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านซึ่งกระจายอยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่หันมาปลูกพืชปลอดสารพิษ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาวะของการบริโภคจากต้นทาง นั่นก็คือเกษตรกร แต่เมื่อรณรงค์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เกิดปัญหาเรื่องของการขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตออกมา เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่มีอายุสั้น  เน่าเสียได้ง่าย เก็บไว้ได้ไม่นานเพราะไม่ได้ใช้สารเคมี ทางแผนงานอาหารปลอดภัยจึงได้พยายามหาช่องทางสร้างตลาดเพื่อให้ชาวเกษตรกรได้มีแหล่งจำหน่ายผลลิตของตนเอง  จึงได้กระจายแหล่งจำหน่ายในหลายเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บางแห่งอยู่ในสถานประกอบการ บางแห่งอยู่ในพื้นที่เอกชน 

ในระยะแรกของการเปิดตลาดแห่งนี้ ยังมีผู้ขายค่อนข้างน้อย  เพราะไม่ค่อยมั่นใจกับจำนวนของผู้ซื้อแต่ด้วยวิธีการบอกกันจากปากต่อปาก และการแวะเวียนมาของสมาชิกชมรมจักรยานวันอาทิตย์ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว  ภายในไม่กี่ปีตลาดจริงใจก็เป็นที่รู้จักว่ามาซื้อผักที่ตลาดนี้จะได้ผักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออร์แกนิค และมีการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

นางสุพัตรา  ญานะ  แม่ค้าขนมไทย  ได้เปิดเผยว่า  ตนเองได้จำหน่ายขายสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกแรกเริ่ม  จากที่เคยตั้งร้านค้าอยู่ใต้ต้นไม้  ตลาดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งมีการส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัยของเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีเกี่ยวกับสุขภาวะของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  อีกทั้งยังได้มีการขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าให้ลดการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นการสร้างค่านิยมในการบริโภคที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม  เป็นตลาดต้นแบบของความปลอดภัยที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในผักและผลไม้  ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้จำนวนมาก