ความรู้ » พิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2019 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน

พิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2019 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน

30 กันยายน 2019
577   0

เรื่องโดย ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์เครือข่ายโรงเรียนสันกำแพง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้าน เปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562 โดยมี นายบุญเสริญ สุริยา ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน มีนักเรียนจากภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน 4,500 คน

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการทั้งของโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียน ภายใต้หัวข้อ “มหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล”

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดตั้งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2562 ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีการจัดตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์ ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม( Fabrication Lab) ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล และห้องส่งเสริมสุขภาพ YRC Fitness Center