แวดวง ไอที » ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2019
1036   0

เรื่องโดย
นายพันธุ์เลิศ รักษาพันธุ์ ทีมข่าวชายด์ไทยนิวส์ เครือข่ายโรงเรียนสันกำแพง
คุณครูปณวรรต เล้าคำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมูลนิธิ สอวน. โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ให้ดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2562

ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ได้ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครู วิทยากร สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถอบรมนักเรียนในค่าย 1 ได้
ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยากร คณะครู และผู้บริหาร เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ของศูนย์โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดค่าย ในปี 2562
จัดเตรียมห้องศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอบรม ประชุม วางแผนการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกับผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากร

วันที่ 29 กันยายน – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดค่าย สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 37 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และจังหวัดน่าน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 24 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 13 คน การอบรมในครั้งนี้ใช้หลักสูตรตามแนวทางของมูลนิธิ สอวน. และศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในการอบรมได้ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา และอาจารย์นุชชากร งามเสาวรส ตัวแทน จากมูลนิธิ สอวน. ได้เดินทางมาเยี่ยมค่าย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการอบรม
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางมาสอบเก็บคะแนน เพื่อคัดเลือกเข้าค่าย 2 ครั้งที่ 1 และจะสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ระหว่างการดำเนินการจัดค่าย มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด และสนุกไปกับการอบรม โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ ในวันแรกที่เข้าค่าย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำความรู้จัก และอยู่ร่วมกันภายในค่ายได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ เรียนรู้การทำเครื่องเงินเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดศรีสุพรรณ กิจกรรมการเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสานนก ปลา กุ้ง จากทางมะพร้าว การทำผางประทีป ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาดกาสะลองกองหน้อย ชุมชนวัดพวกแต้ม การเล่นกีฬา หลังจากการอบรมเสร็จในแต่ละวัน นักเรียนสามารถเล่นกีฬา เพื่อออกกำลังกาย และเพื่อผ่อนคลาย
กิจกรรมซื้อของใช้ส่วนตัว โดยพานักเรียนไปทานอาหารเย็น และซื้อของใช้ส่วนตัวที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กิจกรรมนันทนาการ โดยการทำกิจกรรมเล่นเกมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี กินเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันเป็นกลุ่ม และร่วมกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลายก่อนการสอบเก็บคะแนน

ในระหว่างการเข้าค่าย ได้จัดเตรียมอาหารหลัก และอาหารว่าง ที่มีประโยชน์และเพียงพอ สำหรับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความพร้อมทางร่างกายในการอบรม จัดที่พักระหว่างการเข้าค่าย ณ โรงแรมสบายดี เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีบรรยากาศดี ห้องพักสะอาด สะดวก สบาย และเงียบสงบ เพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนหรือฝึกฝนนอกเหนือจากเวลาที่อบรมได้อย่างเต็มที่

จากการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ ในส่วนภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อฝึกฝนและพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม และสามารถเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในระดับที่สูงขึ้น และเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศต่อไป

พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 กันยายน 2562 โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ โดยสภานักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ

คณะวิทยากรและนักเรียน โดยมีนางนัทริน ไชยพูน เลขาธิการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน) วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมอาคารเพชรรัตนราชสุดาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ในส่วนของวันนี้นั้น…หลังจากบทเรียนสุดท้ายของค่าย เราก็มีกิจกรรมสันทนาการ การเลือกประธานค่ายโอ…โอ้โหเก่งฝุดๆ เลือกตำแหน่งเฟี๊ยวเงาะ…เอ๊าะเอ๊าะ และขวัญใจหมาชน 5555 แต่ละคนนี่รว้ายยยกาจ สนุกสนานกันมากๆเลยจ้าาา

วันนี้มีอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิ สอวน. มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับพวกเราด้วย ซึ่งก็คือ
อ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา
อ.นุชชากร งามเสาวรส
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยากรจากมูลนิธิ สอวน.


ขอบคุณมากๆเลยค่ะ/ครับ